Alta punt de subministrament

A l’hora de contractar un nou punt de subministrament se li requerirà la documentació següent:

  • Certificat d’Instal•lacions Elèctriques de Baixa Tensió
  • Còpia de les escriptures de propietat o el contracte de lloguer
  • Còpia del Document Nacional d’Identitat, NIF o CIF
  • Domiciliació bancària
  • Cèdula d’habitabilitat (només en habitatges)
  • Referència Cadastral