Baixa subministrament

Per tramitar la baixa del subministrament d’un punt caldrà presentar la documentació següent:

  • Sol·licitud de baixa complimentada i signada
  • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, NIF o CIF