Modificació contractual

En cas de voler modificar el seu contracte actual se li requerirà la següent documentació en funció del tipus de canvi sol·licitat:

CANVI DE TITULAR

  • Butlletí de Reconeixement d’Instal•lacions Elèctriques de Baixa Tensió (BRIE) o Certificat d’Instal•lacions Elèctriques de Baixa Tensió segons convingui per al tipus d’instal•lació (CIE)
  • Còpia de les escriptures de propietat o el contracte de lloguer
  • Còpia del Document Nacional d’Identitat, NIF o CIF
  • Domiciliació bancària

CANVI POTÈNCIA

  • Butlletí de Reconeixement d’Instal•lacions Elèctriques de Baixa Tensió (BRIE) o Certificat d’Instal•lacions Elèctriques de Baixa Tensió segons convingui per al tipus d’instal•lació i la nova potència sol•licitada (CIE)
  • Còpia del Document Nacional d’Identitat, NIF o CIF

CANVI TITULAR FACTURACIÓ

  • Còpia del contracte de lloguer
  • Còpia del Document Nacional d’Identitat, NIF o CIF
  • Domiciliació bancària